Algemene voorwaarden

Artikel 1

Deze voorwaarden zijn op al onze offertes, overeenkomsten en leveringen van onze artikelen van toepassing. Indien andere voorwaarden dan de onderhavige door afnemers dan wel opdrachtgevers van toepassing zijn verklaard, gelden die voorwaarden slechts indien en voor zover zij niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden, tenzij die andere voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door ons zijn geaccepteerd. Afschrift van deze voorwaarden is op aanvraag bij ons verkrijgbaar. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke met deze voorwaarden verband houden worden uitsluitend onderworpen aan het onderdeel van de absoluut bevoegde rechter te Amsterdam. Deze voorwaarden kunnen door ons te allen tijde worden aangevuld of gewijzigd.

Artikel 2

Al onze offertes zijn vrijblijvend en tussentijdse prijs­wijzigingen worden door ons uitdrukkelijk voorbehouden.

Artikel 3

Prijswijzigingen dan wel nieuwe prijzen zullen echter zo spoedig mogelijk aan onze afnemers worden bekend gemaakt, zonder dat de afnemer rechten kan doen gelden op levering tegen oude prijzen indien de nieuwe prijzen hem – door welke oorzaak dan ook – onbekend zijn gebleven.

Artikel 4

De betaling van onze facturen dient op de door ons aan te geven wijze te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn en zonder enige korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Wij houden ons het recht voor om die niet-betaalde opeisbare bedragen vanaf de dag waarop de opeisbaarheid is ingegaan tot aan de dag der algehele voldoening, een rentevergoeding in rekening te brengen gelijk aan 3% per jaar boven het alsdan geldende promessendisconto van de Nederlandsche Bank N.V. Bovendien komen alle gerechtelijke en buiten­gerechtelijke kosten ontstaan uit de invordering voor rekening van de afnemer. Buitengerechtelijke kosten zijn door de afnemer direct verschuldigd in alle gevallen waarin wij voor de incasso van een vordering of voor de handhaving van rechten krachtens deze voorwaarden de hulp van derden hebben moeten inroepen. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% over het te vorderen bedrag.

Artikel 5

Indien zich buiten onze wil omstandigheden voordoen onverschillig of deze bij de totstandkoming van de over­eenkomst al dan niet voorzienbaar waren, welke van dien aard zijn dat van ons redelijkerwijze geen naleving van de overeenkomsten kan worden gevraagd, hebben wij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat wij tegenover de afnemer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 6

Overschrijding van de overeengekomen leveringstijd, door welke oorzaak dan ook, kan voor ons nimmer enige verplichting tot het vergoeden van schade doen ontstaan en kan evenmin voor de afnemer aanleiding zijn de gesloten overeenkomst te doen ontbinden.

Artikel 7

De door ons aan de afnemer geleverde goederen blijven te allen tijde ons eigendom zolang de daarop betrekking hebbende facturen met rente en kosten niet geheel zijn voldaan.

Artikel 8

Wanneer gedurende het tijdsverloop gelegen tussen de datum van verkoop en die van aflevering van overheidswege het fiscale regime met betrekking tot de heffing van accijnzen en invoerrechten zou worden veranderd, behouden wij ons het recht voor de afnemer voor het verschil te belasten.

Artikel 9

Reclames moeten binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk bij ons worden ingediend onder vermelding van een nauwkeurige opgave van de aard van de klachten. Na het verstrijken van voornoemde termijn wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Indien wij van oordeel zijn dat de klachten gegrond zijn hebben wij het recht te onzer keuze een schadeloosstelling en geld te geven of tot nieuwe levering over te gaan met dien verstande dat de afnemer de goederen waarop de klachten betrekking hebben te onzer beschikking zal houden.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.